Udstyr i et cellekontor med lav loftshøjde til styring af ventilation, køling og opvarmning via det aktive VTD-armatur. Det aktive vægmonterede VTD-tilluftsarmatur installeres, hvor loftshøjden ikke er tilstrækkelig til et loftmonteret armatur. VTD har samme funktionalitet som det loftmonterede TTC-armatur.

Indbyggede sensorer

VTD har indbyggede sensorer for tryk, luftmængde, kanaltemperatur, rumtemperatur og tilstedeværelse.

Ringere opblanding og større risiko for træk med bagkantsarmatur

Et vægmonteret armatur giver en ringere opblanding end loftmonterede armaturer. Vægmonterede armaturer kan også give problemer med træk. Se vores CFD-kørsler.

Justerbart raster

For at kunne dirigere luften i den ønskede retning har armaturet et justerbart raster.

Et cellekontor, der er udstyret med Lindinvents aktive vægmonterede VTD-tilluftsarmatur. VTD tilbyder en løsning, hvor klimaet i det enkelte lokale kan tilpasses ved hjælp af den variable tilluftsmængde og armaturets indbyggede logik til styring af de tilsluttede ventilaktuatorer.
Funktion

VTD styrer ventilationen ved hjælp af indbyggede sensorer for tilstedeværelse, temperatur og luftmængde (også tryk). Luftmængden i lokalet styres ved aktivt at øge eller mindske højden mellem lamellerne i sprederdelen. Tryk- og luftmængdesensorer samt en encoder på spjældmotoren sørger for en præcis regulering af luftmængden. Luftmængden indstilles med udgangspunkt i 3 forskellige luftmængdeniveauer: minimumsluftmængde, tilstedeværelsesluftmængde og maksimal luftmængde. Uden tilstedeværelse går lokalet i sparetilstand dvs. til minimumsluftmængde. Når tilstedeværelse detekteres, øges luftmængden til tilstedeværelsesluftmængde (7 l/s, person + 0,35 l/s, m2). Ved overskudsvarme eller højt CO2-indhold (kræver, at der er installeret en CO2-sensor) øges luftmængden til maksimal for at nå den indstillede værdi. Den indbyggede tilstedeværelsessensor bruges til aktivering efter en justerbar tidsforsinkelse. For at reducere energiforbruget anvendes stærkt undertempereret luft, hvilket mindsker behovet for strøm til en blæser.

Fraluft via overluft til korridor

Fraluftreguleringen i rummet sker via et overluftsarmatur til korridoren. Fraluftsarmaturet kan være placeret i den tilstødende korridor, hvor det intelligente DCV-BL-spjæld regulerer den sammenlagte tilluftsmængde fra flere rum. Tilluftsmængden og fraluftsmængden kommunikeres digitalt via CAN-bus. 

Tillægsvarme eller køling

VTD anvender en opsætning af justerbare P-bånd til at regulere kontorets indeklima på en måde, så man undgår parallel opvarmning og køling. VTD aktiverer aktuatoren for opvarmning (SV), når tilluften ikke kan holde klimaet i overensstemmelse med den indstillede værdi. Der er ikke installeret et ekstra kølesystem. En koldluftfunktion kan implementeres.

Sensorer

VTD bruger signaler fra indbyggede sensorer til at regulere rumklimaet i henhold til den indstillede værdi.

Belysning og andet ekstraudstyr til VTD via CBX-koblingsboksen

VTD-tilluftsarmaturet kan styre kontorets belysning fleksibelt via tilstedeværelsessensoren eller via signaler fra andre styreenheder. Belysning, trykknapper og andet ekstraudstyr (en række relæbokse fås som tilbehør) kobles til det aktive armatur via CBX-koblingsboksen. Det aktive armatur kobles til kommunikationsnetværket via CBX-koblingsboksenEtt cellkontor som utrustats med Lindinvents aktiva väggtilluftsdon VTD. VTD erbjuder en lösning där klimatet i det enskilda rummet kan anpassas med hjälp av det variabla tilluftsflödet och donets inbyggda logik för att styra anslutna ventilställdon.

Det kabel, der anvendes til opbygning af CAN-netværket, er gennemgående et PVC-fri skærmet kombineret forsynings- og kommunikationskabel. Via koblingsboksen (CBX) tilsluttes aktive armaturer og andre noder til en og samme CAN-bus, så de samlet udgør et netværk af samvirkende noder. Se el-projekteringshåndbogen for flere detaljer om nedenstående.

Kabellængder

CAN-bus-kablet kan trækkes over lange afstande med hensyn til kommunikation, men da strømforsyningen skal være på et acceptabelt niveau, skal spændingsfaldet overvejes.

Strømforsyning og transformatorer

Normalt installeres en 230/24 VAC-transformator for hvert 12. til 15. aktive armatur eller node på CAN-bussen. Det er en tommelfingerregel, der gælder for korte afstande mellem produkterne.

Installationsprincipper for den nemmeste/billigste montering

I stedet for at trække kabler på stige uden for cellekontoret, som i typerummet, kan man trække kablerne på linje inde i rummet. Skal CBR-dåsen installeres til lysstyring, kan FMP-monteringspladen anvendes for hurtigere montering.

Bagkantsindblæsning er ikke helt tæt, og det bliver især svært, hvis man ønsker at behovsstyre luftmængden med kold luft. Om vinteren bliver opblandingen dårlig, og om sommeren risikerer man træk. Som kørslen viser, skaber varmelasternes konvektion en strømning mod armaturet, der gør, at den kolde luft trykkes ned mod gulvet ved lav luftmængde (om vinteren).

For at råde bod på denne situation, anbefales det at rette rasteret mod væggen uden skrivebord for på den måde at skabe en rotation af luften i rummet. Denne metode fungerer fint i cellekontorlignende rum (f.eks. hotel-/plejerum), men slet ikke i åbne kontorlandskaber eller konferencerum. Her anbefaler vi i stedet, at man installerer den flade PBF-kanal (se Cellekontor/Lav loftshøjde: Loftarmatur).