Udstyr til et mødelokale med styring af ventilation, køling, varme og belysning via det smarte spjæld til rumklimastyring (DCV-RC) og reaktive tilluftsarmaturer.

Et normalt mødelokale har facadekontakt og dermed føler for både varme og CO2. Rum i husets kerne har normalt ikke brug for yderligere varme- eller kuldioxidsensorer.

Den reaktive armatur er ligesom den aktive designet til at opretholde et attraktivt indeklima selv ved lave luftstrømme. Energiforbruget reduceres således med reducerede luftstrømme. Tilluftsarmaturerna opnår samme fine blanding af tilluft og samme høje energiydelse. En reaktiv armatur er fuldstændig mekanisk og mekanikken giver enheden en kanaltrykafhængig åbningsgrad baseret på modvægte.

Mindre fleksibilitet

Reaktive tilluftsarmaturer giver sammen med rumklimastyring (DCV-RC) en løsning, der svarer til løsningen med aktive tilluftsarmaturer , men kravet til fleksibilitet er lavere. Rummet forudsættes således brugt på længere sigt på samme måde som i den oprindelige udformning. DCV-RC kræver, at signaler fra tilstedeværelsesfølere og rumtemperaturfølere kan hentes eksternt. Det betyder, at sensorer skal monteres på en væg eller i en kanal. Derfor mister du muligheden for en forholdsvis simpel ombygning til et cellekontor. DCV-RC styrer luften til en række tilluftsarmaturer hvor luftmængden er jævnt fordelt.

 

Konvertering til aktive enheder

De reaktive tilluftsarmaturer placeres passende i forbindelse med designet med en fordeling i rummet, som fremover muliggør en kontorisering af rummet. TTC kan monteres i samme boks som MTC. Det betyder, at TTC kan monteres efterfølgende, uden at det er nødvendigt at rive kanalsystemet ned.

 

Elinstallation

I modsætning til løsningen med aktive tiluftsarmaturer, som alle involverer separat elinstallation, er det kun den kanalmonterede styring for rumklima (DCV-RC), der kræver elinstallation og tilslutning til kommunikationssløjfen. Elektrisk installation af eksterne sensorer kan derfor være nødvendig.

Ett konferensrum med tilluft via det reaktiva donet MTC/MTN och rumsklimatstyrning DCV-RC. Systemet erbjuder en lösning där klimatet kan anpassas genom att behovsstyra tilluftsflödet och eventuell tilläggsvärme.

DCV-RC består av rumsklimatsregulator (RCX) och en spjällmotor monterad på ett spjäll med mätfläns. DCV-RC är utrustad från fabrik med givare för kanaltemperatur, tilluftstemperaturmätning och  flödes-/ tryck. En kanalmonterad temperaturgivare för rumstemperaturmätning och en extern närvarodetektor är monterade tillbehör.
Trycket, det vill säga flödet i kanalen, reglerar spalthöjden i de reaktiva donen för en dragfri luftförsörjning över hela spannet av starkt undertempererad tilluft.

Funktion

Tryck- och flödesgivaren tillsammans med en encoder på spjällmotorn ger en noggrann flödesreglering. Flödet ställs in med utgångspunkt från tre olika flödesnivåer; minflöde, närvaroflöde och maxflöde. Utan närvaro går rummet i ekonomiläget d.v.s. minflöde. Då närvaro detekterats ökas flödet till närvaroflödet (typiskt 30 l/s i ett normalt konferensrum). Vid överskottsvärme eller hög CO2-halt (kräver att en CO2-givare är installerad) ökas luftflödet upp till maxflödet för att nå börvärden. Den inbyggda närvarodetektorn används för aktivering efter en ställbar tidsfördröjning. Tilluftsflödet fördelas jämt över de reaktiva don som installerats.

Frånluft och flödesbalansering

Det smarta spjället (DCV-BL) används för frånluftsbalansering. Luftflöden kommuniceras och delas med andra aktiva enheter via kommunikationsslingan. En kompensering/offset för fasta luftflöden kan ställas in.

Värme

Regulatorn (RCX) kan styra ventilställdon (SV) för värme i sekvens och eventuellt skydd för kallras. Systemet fungerar även med termostater, men då har man svårare att nyttja ekonomiläge vid frånvaro och det kan finnas risk för att värme och kyla arbetar samtidigt. Detta scenario kan dock detekteras och hanteras då webbservern med LINDINSPECT finns tillgänglig via nätverk.

De reaktiva donen (MTC och MTN) kan arbeta med övertempererad luft med bra omblandning. Om inte tilluftstemperaturen kan anpassas för olika delar av fastigheten så blir det inte en optimal behovsstyrd lösning.


Extra värme- eller kylsteg

Styrboxar för värme- eller kylsteg kan anslutas direkt till rumsklimatsregulatorn.

Extra sensorer

Koldioxid- eller luftkvalitetssensorer kan anslutas. Signaler från sensorer används för att styra efter inställda P-band.

Belysning

DCV-RC kan flexibelt styra konferensrummets belysning via närvarogivaren eller via signaler från andra styrenheter. Via reläboxen (CBR) kan tryckknappar och 230 VAC till belysningar anslutas och styras. Belysningen slås på och av antingen via en signal från närvarogivaren eller från anslutna tryckknappar. Tid för tändning från detekterad närvaro (ett driftsläge) kan ställas in, liksom tiden för att släcka belysningen efter den senast registrerade närvaron. Önskas en mer avancerad belysningslösning, med scener m.m, kan belysningsstyrning (SBD) användas för en DALI-lösning.

Kabel & kabellängder

Busskabeln som används för att bygga upp kommunikationsslingan är en PVC-fri skärmad kombinerad matnings- och kommunikationskabel. Samma kabel används också vid inkoppling av flertalet utrustningar till regulatorer. Kabeln kan dras långt map kommunikation. Vad gäller spänningsmatningen via samma kabel måste hänsyn tas till spänningsfall. Vad som begränsar kabellängden är att varje kommunikationsslinga maximalt får bestå av 100 stycken inkopplade noder. Se elprojekteringshandboken för mer detaljer om nedanstående.

Strömförsörjning och transformatorer

I en normal situation installeras en transformator 230/24VAC per 12 till 15 aktiva noder på CAN-bussen. Det är en tumregel som gäller på korta avstånd mellan noderna. 

Förmonterade smarta spjäll

Cirkulära utföranden av smarta spjäll (här DCV-RC och DCV-BL), liksom övriga cirkulära smarta spjäll, levereras med förmonterad regulator och spjällmotor förmonterade. Enheterna kräver enbart anslutning av respektive regulator till den kombinerade matnings- och kommunikationskabeln.

Vägledning vid inkoppling

Som vägledning vid inkoppling av utrustningar till styrenheter finns yttre förbindningsscheman. Dessa kan som regel laddas ned från hemsidan alternativt läsas som ett inkopplingsmärke fäst på produkten. Se även produktens installationsanvisning.

Så länge man håller sig till en installerad kyleffekt på ca 80 W/m2 är det inga problem med drag i vistelsezonen. Med rekommenderade avstånd på ca 3000 mm mellan centrum på två don får man heller inga problem med drag.

Däremot behövs ofta väldigt höga kyleffekter på liten yta i konferensrum. Då nyttjas donens förmåga att tilta spalterna, d.v.s. sprida luften osymmetriskt. Det ultimata är att rikta luften så att den strömmar mot en av kortsidorna, som ofta också är en yttervägg, där vistelsezonen upphör 500 mm från väggen. Då slipper man problemet med drag på ett enkelt sätt.